Vedtægter
Hjælp

   NcM Logo hvid

Kapitel 1

Foreningens navn, hjemsted og formål

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Næstved Cykel-Motion, og har hjemsted i Næstved.

§ 2 Formål

Foreningens formål er, indenfor rammerne af foreningens vedtægter, at fremme interessen for alle former for motionscykling i Næstved, såvel for motion som for træning med henblik på deltagelse i motionscykelløb på alle niveauer.

Kapitel 2

Medlemmer

§ 3 Medlemskab

Alle med interesse for motionscykling kan optages som medlem.

§ 4 Kontingent

Medlemskontingentet dækker et kalenderår. Medlemskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det kommende kalenderår.

Er medlemskontingentet ikke betalt inden udgangen af januar måned, slettes vedkommende som medlem af foreningen.

Der kan vedtages differentieret medlemskontingent, såvel for enkeltpersoner som familier med tilhørende stemmeret på henholdsvis 1 stemme og 2 stemmer.

§ 5 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes i en kortere eller længere periode eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 6 Udmeldelse

Ved udmeldelse refunderes betalt kontingent ikke.

§ 7 Udvalg

Indenfor foreningens virkefelt kan der oprettes udvalg til varetagelse af foreningens formål.

Udvalgene kan med bestyrelsens godkendelse iværksætte aktiviteter og udstikke retningslinier/regler for foreningens virke.

Udvalgene arbejder indenfor de budgetmæssige rammer som bestyrelsen fastsætter.

Kapitel 3

Generalforsamling

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes ordinært en gang om året i marts måned.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside samt ved udsendelse af e-mail indeholdende foreløbig dagsorden og bestyrelsens forslag.

Medlemmernes forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Såfremt der er indkommet forslag fra medlemmerne, fremgår endelig dagsorden sammen med de indkomne forslag senest 3 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside www.naestved-cykel-motion.dk.

Man kan kun stemme og vælges på generalforsamlingen, såfremt man ikke er i kontingentrestance.

§ 9 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 6. Fremlæggelse af budgetforslag.
 7. Kontingentfastsættelse
 8. Indkomne forslag
 9. Valg i henhold til foreningens vedtægter
 10. Gennemgang af foreningens udvalg
 11. Eventuelt

§ 10 Afstemning

Stemmeafgivning ved generalforsamlingen kan ske ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt dog således, at hvert medlemskontingent kun kan være fuldmagtshaver for 1 stemmeberettiget person.

Ved afstemning gælder i almindelighed simpelt stemmeflertal, jf. dog undtaget § 11 vedtægtsændringer.

Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt ét medlem fremsætter anmodning herom.

§ 11 Vedtægtsændring

Ændringer til vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 5 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Referat

Senest 4 uger efter en generalforsamling skal et referat fra denne være tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

Kapitel 4

Bestyrelsen

§ 14 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Formand og et bestyrelsesmedlem vælges i lige årstal, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal.

Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år ad gangen.

Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter, der afgår hvert år.

§ 15 Bestyrelsesmøder

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når han finder det nødvendigt, eller et bestyrelsesmedlem forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen er til stede.

Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol, der skal være fremlagt på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Kapitel 5

Regnskab

§ 16 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren er forpligtet til at holde bestyrelsen orienteret om foreningens økonomi.

Resultatopgørelse og balance forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

§ 17 Revision

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis.

Desuden vælger generalforsamlingen 1 revisorsuppleant for en periode af 1 år ad gangen.

Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Efter revisorernes gennemgang af foreningens regnskabsmateriale, forsynes resultatopgørelse og balance med en påtegning.

Kapitel 6

Tegning og hæftelse

§ 18 Tegning og hæftelse

Ret til på foreningens vegne at underskrive med bindende virkning over for tredjemand har formanden eller kassereren, når sagen har været til behandling og er vedtaget på et bestyrelsesmøde.

Foreningen kan ikke optage lån eller indgå i garantiforpligtelser.

Kapitel 7

Opløsning

§ 19 Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske ved en med dette formål særligt indkaldt og lovligt indvarslet ekstraordinær generalforsamling.

Til opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er fremmødt, og tillige at 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Hvis ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er fremmødt, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer.

På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre. Aktiverne skal tilfalde et almennyttigt formål i Næstved.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 20 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 2.maj 2005 og gældende fra samme dato.
Senest redigeret på ordinær generalforsamling d. 10. marts 2020

Opslagstavlen

Annoncer

Velkommen til

Søren Jørgensen
Lene Gottlieb
Anders
Andreas Nielsen
René Skou Skafte
Thomas Sørensen
Thomas Kirk
Gitte Brøndel
Kasper Nordskilde
Lili Marlene Larsen
Jakob Brandt
Christian Gram Larsen
Dennis Ango Jeppesen
Jørgen Groth
Susanne Boesen

Næstved Cykel-Motion på strava.com